fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tài khoản loại 4 – Tài khoản Vốn chủ sở hữu

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 4 – LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU]

Tài khoản loại 4 – Tài khoản vốn chủ sở hữu  có 11 tài khoản, chia thành 4 nhóm:

Nhóm Tài khoản 41 – có 7 tài khoản:

 • Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 • Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 • Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển
 • Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
 • Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 • Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ.

Nhóm Tài khoản 42 – có 1 tài khoản:

 • Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nhóm Tài khoản 44 – có 1 tài khoản:

 • Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Nhóm Tài khoản 46 – có 2 tài khoản:

 • Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp
 • Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
411   Vốn đầu tư của chủ sở hữu Tải biểu mẫu
 4111
41111
41112
4112
4113
4118
Vốn góp của chủ sở hữu
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
Cổ phiếu ưu đãi
Thặng dư vốn cổ phần
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
Vốn khác
412   Chênh lệch đánh giá lại tài sản Tải biểu mẫu
413   Chênh lệch tỷ giá hối đoái Tải biểu mẫu
4131
4132
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
414   Quỹ đầu tư phát triển Tải biểu mẫu
417   Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Tải biểu mẫu
418   Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Tải biểu mẫu
419   Cổ phiếu quỹ Tải biểu mẫu
421   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tải biểu mẫu
4211
4212
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận sau thuế chưa phần phối năm nay
441 Nguồn cốn đầu tư xây dựng cơ bản Tải biểu mẫu
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp Tải biểu mẫu
 4611
4612
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466   Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Tải biểu mẫu

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online