fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM – 26 CHUẨN MỰC

Mục đích của Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:

a/ Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện Chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất;

b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý;

c/ Giúp cho kiểm toán viên đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

d/ Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán: Được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Chuẩn mực Tên chuẩn mực Tra cứu
Chuẩn mực 01 CHUẨN MỰC CHUNG Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 02 HÀNG TỒN KHO Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 05 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 06 THUÊ TÀI SẢN Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 08 THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 10 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 11 HỢP NHẤT KINH DOANH Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 16 CHI PHÍ ĐI VAY Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 17 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 18 CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 19 HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 22 TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 23 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 24 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 26 THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 27 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 28 BÁO CÁO BỘ PHẬN Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 29 THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT Tải biểu mẫu
Chuẩn mực 30 LÃI TRÊN CỔ PHIẾU Tải biểu mẫu

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online