fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Chuẩn mực kế toán

Đợt 3 chuẩn mực kế toán được công bố quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư
Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/01/2003...

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành, công bố 6 chuẩn mực kế toán

Quyết định
Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính số 165/2002/qđ-btc ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)...

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, tổng hợp các chuẩn mực kế toán. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu, tổng hợp 26 chuẩn mực kế toán và thông tư hướng dẫn...

Chuẩn mực 30 – Lãi trên cổ phiếu

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 30 - Lãi trên cổ phiếu. Kế toán hải phòng hỗ trợ Tra cứu, download chuẩn mực 30 năm 2005...

Chuẩn mực 29 – Thay đổi chính sách kế toán và các sai sót

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. Tra cứu chuẩn mực 29 năm 2005...

Chuẩn mực 28 – Báo cáo bộ phận

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 28 - Báo cáo bộ phận. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu, download chuẩn mực 28 năm 2005...

Chuẩn mực 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 26 - Báo cáo tài chính giữa niên độ. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu chuẩn mực 27 năm 2005...

Chuẩn mực 26 – Thông tin về các bên liên quan

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 26 - Thông tin về các bên liên quan. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu chuẩn mực 26 năm 2003...

Chuẩn mực 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 25 - Báo cáo tai chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con. Tra cứu chuẩn mực 25...

Chuẩn mực 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu, tải chuẩn mực 24 năm 2002...