fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hệ thống văn bản pháp luật về Quản lý thuế

Hệ thống văn bản pháp luật về Quản lý thuế

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Quản lý thuế, tra cứu các văn bản pháp luật về Quản lý thuế
(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
78/2006/QH11 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Quốc hội khóa XI ban hành quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. 01/07/2006 Luật
21/2012/QH13 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 do Quốc hội khóa XIII ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 01/07/2013 Luật
09/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Quản lý thuế 01/07/2007 Văn bản hợp nhất
03/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 10/07/2014 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Quản lý thuế 10/07/2014 Văn bản hợp nhất
71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 dp Quốc hội khóa XIII ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 01/01/2015 Luật
17/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 17/06/2015 Văn bản hợp nhất
106/2016/QH13 Luật số 106/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016 của Quốc hội khoá XIII thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 01/01/2009 Luật
03/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTC năm 2016 ngày 15/01/2016 do Bộ Tài chính ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế 28/04/2016 Văn bản hợp nhất
51/2010/NĐ-CP Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 do Chính phủ ban hành quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 01/01/2011 Nghị định
04/2014/NĐ-CP Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 do Chính phủ bản hành sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 01/03/2014 Nghị định
83/2013/NĐ-CP Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 do Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 15/09/2013 Nghị định
91/2014/NĐ-CP Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014 Nghị định
12/2015/NĐ-CP Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Nghị định
11/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành 01/01/2015 Nghị định
100/2016/NĐ-CP Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế. 01/01/2014 Nghị định
32/2011/TT-BTC Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn hóa đơn điện tử 01/05/2011 Thông tư
156/2013/TT-BTC Thông tư số 156/2013/TT-BTC thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số  78/2006/QH11; Luật 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 30/12/2013 Thông tư
39/2015/TT-BTC Thông tư số 39/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 01/04/2015 Thông tư
119/2012/TT-BTC Thông tư số 119/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/07/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 01/09/2014 Thông tư
151/2014/TT-BTC Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 10/10/2014 Thông tư
204/2015/TT-BTC Thông tư số 204/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 21/12/2015 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế 04/02/2016 Thông tư
92/2015/TT-BTC Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 30/07/2015 Thông tư
26/2015/TT-BTC Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành 15/01/2015 Thông tư
17/VBHN-BTC Thông tư số 17/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 17/06/2015 Thông tư
18/VBHN-BTC Thông tư số 18/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđ-cp ngày 22/7/2013 của chính phủ 19/06/2015 Thông tư
184/2015/TT-BTC Thông tư số 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 01/01/2016 Thông tư
95/2016/TT- BTC Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế 01/07/2012 Thông tư
HỆ THỐNG VĂN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THUẾ
129/2013/NĐ-CP Nghị định 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về Thuế 15/12/2013
109/2013/NĐ-CP Nghị định 109/2013/ND-CP quy định xử phạt quản lý hóa đơn 09/11/2013
247/QĐ-TCT Quyết định 247/QĐ-TCT năm 2012 xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

12/03/2012

215/2013/TT-BTC

Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

21/02/2014

HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN
201/2013/TT-BTC  Thông tư 201/2013/TT-BTC ban hành ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế 05/02/2014
126/2014/TT-BTC Thông tư  số 126/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/08/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 01/10/2014
179/2013/TT-BTC Thông tư số 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 17/01/2014
128/2013/TT-BTC Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 01/11/2013
38/2015/TT-BTC Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 01/04/2015
HỆ THỐNG VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC
153/2010/TT-BTC Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hết hiệu lực ngày 01/07/2013
13/2011/TT-BTC Thông tư 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hết hiệu lực ngày 01/07/2013
64/2013/TT-BTC Thông tư 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hết hiệu lực ngày 01/06/2014
80/2012/TT-BTC Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 về đăng ký thuế Hết hiệu lực ngày 12/08/2016
126/2014/TT-BTC Thông tư  số 126/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/08/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

Từ khóa tìm kiếm:

  • luật quản lý thuế mới nhất
  • luật quản lý thuế

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online