fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15

Hệ thống báo cáo tài chính – Quyết định 15

 

Số Tên văn bản Xem & Download
1 Hệ thống báo cáo tài chính Tải biểu mẫu

Tóm lược danh mục nội dung hệ thống báo cáo tài chính

I – QUY ĐỊNH CHUNG

A. Báo cáo tài chính năm và giữa niên độ

 1.  Mục đích của báo cáo tài chính
 2.  Đối tượng áp dụng
 3.  Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
  3.1 Báo cáo tài chính năm
  3.2 Báo cáo tài chính giữa niên độ
 4. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
 5. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
 6. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
 7. Kỳ lập báo cáo tài chính
  7.1 Kỳ lập báo cáo tài chính năm
  7.2 Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ
  7.3 Kỳ lập báo cáo tài chính khác
 8. Thời hạn nộp báo cáo tài chính
  8.1 Đối với doanh nghiệp nhà nước
  8.2 Đối với cac loại doanh nghiệp khác
 9. Nơi nhận báo cáo tài chính

B. Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp

 1. Báo cáo tài chính hợp nhất
 2. Báo cáo tài chính tổng hợp

III – DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. Danh mục và mẫu biểu Báo cáo tài chính năm

 1. Bảng cân đối kế toán
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

B. Danh mục và mẫu biểu Báo cáo tài chính giữa niên độ

 1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)
 4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online