fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: văn bản pháp luật

Hệ thống văn bản pháp luật về Lao động tiền lương

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Lao động & tiền lương. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Lao động & tiền lương...

Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Luật kiểm toán độc lập. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế khác

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế khác. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế khác...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế môn bài

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế môn bài. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế môn bài...

Hệ thống văn bản pháp luật về Tiền thuê đất

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Tiền thuê đất. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Tiền thuê đất...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà đất

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế nhà đất. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế nhà đất - đất phi nông nghiệp...

Hệ thống văn bản pháp luật vê Thuế bảo vệ môi trường

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế bảo vệ môi trường. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế bảo vệ môi trường...

Hệ thống văn bản pháp luật về Hóa đơn chứng từ

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Hóa đơn chứng từ. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật về Hóa đơn chứng từ...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế giá trị gia tăng...

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội

Luật
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật....