fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Văn bản pháp luật – Kế toán

Văn bản pháp luật

Danh mục các văn bản pháp luật kế toán, các hướng dẫn, quy định liên quan đến nghiệp vụ kế toán

[service2 column=”3″ title=”Luật kế toán (10)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-luat-ke-toan/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Chuẩn mực kế toán (26)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-chuan-muc-ke-toan-viet-nam/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ15 – Hạch toán kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-quyet-dinh-15/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ15 – Hệ thống báo cáo tài chính” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-bao-cao-tai-chinh-theo-quyet-dinh-15/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ15 – Chế độ chứng từ kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/che-do-chung-tu-ke-toan-doanh-nghiep/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ15 – Chế độ sổ kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/che-do-so-ke-toan-theo-quyet-dinh-15/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ48 – Chế độ kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/quyet-dinh-482006qd-btc-ban-hanh-che-do-ke-toan/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”TT200 – Hạch toán kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-thong-tu-200/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”TT200 – Hệ thống báo cáo tài chính” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-bao-cao-tai-chinh-theo-thong-tu-2002014tt-btc/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Lương và các khoản trích theo lương” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-lao-dong-tien-luong/”][/service2]

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công