fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Quản lý thuế

Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện kinh doanh

Nghị định
Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017...

Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư
Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành...

Thông tư 13/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư
Thông tư 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...

Quyết định 247/QĐ-TCT xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định
Quyết định 247/QĐ-TCT ngày 12/03/2012 xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế...

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 do Bộ Tài chính ban hành về việc hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi...

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước...

Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định
Nghị định 04/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ...

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Luật
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH Luật Quản lý thuế quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu...

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về quy định hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư
Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế...

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế

Nghị định
Nghị định 91/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế...