fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Văn bản pháp luật – Kiểm toán

Văn bản pháp luật

Danh mục các văn bản pháp luật kiểm toán, các hướng dẫn, quy định liên quan đến nghiệp vụ kiểm toán

[service2 column=”3″ title=”Luật kiểm toán độc lập (12)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-luat-kiem-toan-doc-lap/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Chuẩn mực kiểm toán hiệu lực 2014 (39)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-chuan-muc-kiem-toan-viet-nam/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Kiểm toán xây dựng cơ bản (9)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-kiem-toan-xay-dung-co-ban/”][/service2]

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công