fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM – 37 CHUẨN MỰC

Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành ngày 06/12/2012 về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

 Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành kèm theo ba mươi bảy (37) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

STT Chuẩn mực Tên chuẩn mực Tra cứu
1 Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1 Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1) Tải biểu mẫu
2 Chuẩn mực 200 Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Tải biểu mẫu
3 Chuẩn mực 210 Hợp đồng kiểm toán Tải biểu mẫu
4 Chuẩn mực 220 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính Tải biểu mẫu
5 Chuẩn mực 230 Tài liệu, hồ sơ kiểm toán Tải biểu mẫu
6 Chuẩn mực 240 Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính Tải biểu mẫu
7 Chuẩn mực 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính Tải biểu mẫu
8 Chuẩn mực 260 Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán Tải biểu mẫu
9 Chuẩn mực 265 Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán Tải biểu mẫu
10 Chuẩn mực 300 Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính Tải biểu mẫu
11 Chuẩn mực 315 Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị Tải biểu mẫu
12 Chuẩn mực 320 Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán Tải biểu mẫu
13 Chuẩn mực 330 Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá Tải biểu mẫu
14 Chuẩn mực 402 Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài Tải biểu mẫu
15 Chuẩn mực 450 Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán Tải biểu mẫu
16 Chuẩn mực 500 Bằng chứng kiểm toán Tải biểu mẫu
17 Chuẩn mực 501 Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mực và sự kiện đặc biệt Tải biểu mẫu
18 Chuẩn mực 505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài Tải biểu mẫu
19 Chuẩn mực 510 Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ Tải biểu mẫu
20 Chuẩn mực 520 Thủ tục phân tích Tải biểu mẫu
21 Chuẩn mực 530 Lấy mẫu kiểm toán Tải biểu mẫu
22 Chuẩn mực 540 Kiểm toán các ước tính kế toán (bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan) Tải biểu mẫu
23 Chuẩn mực 550 Các bên liên quan Tải biểu mẫu
24 Chuẩn mực 560 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán Tải biểu mẫu
25 Chuẩn mực 570 Hoạt động liên tục Tải biểu mẫu
26 Chuẩn mực 580 Giải trình bằng văn bản Tải biểu mẫu
27 Chuẩn mực 600 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên) Tải biểu mẫu
28 Chuẩn mực 610 Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ Tải biểu mẫu
29 Chuẩn mực 620 Sử dụng công việc của chuyên gia Tải biểu mẫu
30 Chuẩn mực 700 Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính Tải biểu mẫu
31 Chuẩn mực 705 Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần Tải biểu mẫu
32 Chuẩn mực 706 Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính Tải biểu mẫu
33 Chuẩn mực 710 Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh Tải biểu mẫu
34 Chuẩn mực 720 Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán Tải biểu mẫu
35 Chuẩn mực 800 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt Tải biểu mẫu
36 Chuẩn mực 805 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính Tải biểu mẫu
37 Chuẩn mực 810 Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt Tải biểu mẫu

Các chuẩn mực cũ còn hiệu lực

STT Chuẩn mực Tên chuẩn mực Tra cứu
1 Chuẩn mực 910 Công tác soát xét báo cáo tài chính Tải biểu mẫu
2 Chuẩn mực 920 Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước Tải biểu mẫu
3 Chuẩn mực 930 Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính Tải biểu mẫu
4 Chuẩn mực 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Tải biểu mẫu
5 Quyết định 87/2005/QĐ-BTC Công bố chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam Tải biểu mẫu

Từ khóa tìm kiếm:

  • chuẩn mực kiểm toán

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online