fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 37 chuẩn mực kiểm toán

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, tổng hợp các chuẩn mực kiểm toán. Kiểm toán Thăng Long hỗ trợ tra cứu, tổng hợp 37 chuẩn mực kiểm toán và thông tư hướng dẫn...