fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chủ đầu tư thuê Tư vấn quản lý dự án

1. Trường hợp dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước có được thuê tư vấn quản lý dự án hay không? Tư vấn quản lý dự án có được đảm nhận toàn bộ công tác quản lý dự án không?

– Đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước thì Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực sẽ là đơn vị được thuê tư vấn quản lý dự án trong trường hợp không đủ điều kiện năng lực trong công tác quản lý của dự án được giao. Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước không được trực tiếp thuê tư vấn thực hiện công tác quản lý dự án đối với các dự án phải sử dụng hình thức quản lý dự án là Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực.

– Tư vấn quản lý dự án chỉ được thực hiện một số công việc cụ thể trong công tác quản lý dự án sử dụng vốn Ngân sách theo nội dung hợp đồng với Ban quản lý dự án chuyên nghành, khu vực.

2. Chủ đầu tư được thuê tư vấn quản lý dự án đối với những dự án nào? Tư vấn quản lý dự án được phép đảm nhận những công việc gì?

Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn đối với các trường hợp sau:

– Dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài Ngân sách, vốn khác.
– Dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ.

› Đối với Doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước: Được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác nếu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

› Tư vấn quản lý dự án có thể đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư.

Chủ đầu tư thuê Tư vấn quản lý dự án

Chủ đầu tư thuê Tư vấn quản lý dự án

3. Tổ chức tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm gì?

– Đảm bảo đủ yêu cầu về năng lực theo quy định phù hợp với dự án thực hiện công tác tư vấn;

– Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải thành lập văn phòng quản lý dự án tại khu vực thực hiện dự án;

– Tổ chức tư vấn dự án phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án gửi Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm gì khi thuê Tư vấn quản lý dự án?

⇒ Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án, xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với các nhà thầu và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

Phó phòng KTXD ThangLong – TDK – MB
Nguyễn Như Duẩn

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online