fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Chuẩn mực kiểm toán hiệu lực 2014

Chuẩn mực kiểm toán số 1000

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 1000: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hướng dẫn tra cứu chuẩn mực kiểm toán số 1000...

Chuẩn mực kiểm toán số 810

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hướng dẫn tra cứu chuẩn mực kiểm toán số 810...

Chuẩn mực kiểm toán số 805

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính...

Chuẩn mực kiểm toán số 800

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt...

Chuẩn mực kiểm toán số 720

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật chuẩn mực kiểm toán 720...

Chuẩn mực kiểm toán số 710

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật chuẩn mực kiểm toán số 710...

Chuẩn mực kiểm toán số 706

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cập nhật bởi kiểm toán Hải Phòng...

Chuẩn mực kiểm toán số 705

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, tra cứu chuẩn mực kiểm toán số 705...

Chuẩn mực kiểm toán số 700

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật chuẩn mực kiểm toán số 700...

Chuẩn mực kiểm toán số 620

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hướng dẫn tra cứu, download chuẩn mực kiểm toán số 620...