fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Kiểm toán

Quy trình kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh miền bắc giới thiệu về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành...

Quyết định 682/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ Tổng cục Hải quan

Quyết định
Quyết định 682/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ các bộ phận thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ- Quản trị...

Thông tư 01/2015/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư
Thông tư 01/2015/TT-BXD ban hành ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định Luật Đấu thầu

Nghị định
Nghị định 30/2015/NĐ-CP ban hành ngày 17/03/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư...

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về hợp đồng xây dựng

Nghị định
Kiểm toán Hải Phòng cập nhật nội dung Nghị định 37/2015/NĐ-CP ban hành ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng...

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư
Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp...

Hệ thống văn bản pháp luật về Kiểm toán xây dựng cơ bản

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Kiểm toán xây dựng cơ bản. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Kiểm toán xây dựng cơ bản...

Thông tư 56/2015/TT-BTC cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

Thông tư
Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán...

Chuẩn mực kiểm toán số 1000

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 1000: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hướng dẫn tra cứu chuẩn mực kiểm toán số 1000...

Chuẩn mực kiểm toán số 810

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hướng dẫn tra cứu chuẩn mực kiểm toán số 810...