fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Văn bản pháp luật – Thuế

Văn bản pháp luật

Danh mục các văn bản pháp luật kế thuế, các hướng dẫn, quy định liên quan đến nghiệp vụ thuế

[service2 column=”3″ title=”Quản lý thuế (12)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-quan-ly-thue/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế GTGT (9)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-gia-tri-gia-tang/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế TNDN (6)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế TNCN (7)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Hóa đơn chứng từ (12)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-hoa-don-chung-tu/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế nhà thầu (2)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-nha-thau/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế đầu tư ra nước ngoài (3)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-dau-tu-ra-nuoc-ngoai/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế XNK (15)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-xuat-nhap-khau/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế TTDB (6)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-tieu-thu-dac-biet/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế tài nguyên (3)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-tai-nguyen/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế BV môi trường (6)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-bao-ve-moi-truong/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế nhà đất (3)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-nha-dat/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Tiền thuê đất (11)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-tien-thue-dat/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế môn bài (3)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-mon-bai/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Thuế khác (10)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-khac/”][/service2]

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 phiếu bầu, Xếp hạng: 5,00)
Loading...
Chia sẻ để thành công