fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Thuế

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về nộp thuế môn bài

Nghị định
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 của Chính phủ về quy định nộp thuế môn bài có hiệu lực từ ngày 01/01/2017...

Thông tư 207/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 207/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TT...

Thông tư 36/2016/TT-BTC về hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí

Thông tư
Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí...

Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất của Bộ Tài chính

Thông tư
Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ...

Tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại thông tư 77/2014/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành...

Thông tư 194/2010/TT-BTC về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan

Thông tư
Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu...

Thông tư 113/2005/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư
Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 01/01/2006...

Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục hải quan

Nghị định
Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan...

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Luật
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 do Quốc hội khoá XIII ban hành về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế...

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế xuất nhập khẩu

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...