fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: luật thuế

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về nộp thuế môn bài

Nghị định
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 của Chính phủ về quy định nộp thuế môn bài có hiệu lực từ ngày 01/01/2017...

Luật 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật thuế

Luật
Luật 71/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ban hành ngày 26/11/2014...

Quyết định 746/QĐ-TCT ban hành quy trình kiểm tra thuế

Quyết định
Quyết định 746/QĐ-TCT ban hành ngày 20/04/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế...

Thông tư 60/2015/TT-BTC thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư
Thông tư 60/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế khác

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế khác. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế khác...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế môn bài

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế môn bài. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế môn bài...

Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế môn bài

Nghị định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Nghị định 75/2002/NĐ-CP ban hành ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài...

Hệ thống văn bản pháp luật về Tiền thuê đất

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Tiền thuê đất. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Tiền thuê đất...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà đất

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế nhà đất. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế nhà đất - đất phi nông nghiệp...

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế SD đất phi nông nghiệp

Thông tư
Nghị định 153/2011/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...