fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Quản lý thuế

Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện kinh doanh

Nghị định
Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017...

Thông tư 13/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư
Thông tư 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 do Bộ Tài chính ban hành về việc hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi...

Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định
Nghị định 04/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ...

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về quy định hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư
Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế...

Thông tư 105/2014/TT-BTC về thu, nộp, biên lai và kinh phí NSNN

Thông tư
Thông tư 105/2014/TT-BTC về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt hành chính...

Quyết định 2438/QĐ-BTC về thẩm quyền giải quyết của BTC

Quyết định
Quyết định 2438/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý giải quyết của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2014...

Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế

Thông tư
Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực ngày 10/09/2015 ...

Thông tư 127/2015/TT-BTC cấp mã số và phân công cơ quan thuế DN

Thông tư
Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp ngày 10/10/2015...

Thông tư 204/2015/TT-BTC về quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tư
Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ...