fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Kế toán tại hải phòng

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt I/2016

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt I/2016
Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng đợt 1/2016, cơ hội việc làm cho kế toán tại Hải Phòng....

[Hết hạn] – Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt I/2015

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng - Đợt I/2015
Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng đợt 1/2015, cơ hội việc làm cho kế toán tại Hải Phòng....

Tài khoản loại 9 – Tài khoản xác định kết quả qua kinh doanh

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 9 - Tài khoản xác định kết quả qua kinh doanh. hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 8 – Tài khoản chi phí khác

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 8 - Tài khoản chi phí khác. VNAAHP hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 7 – Tài khoản thu nhập khác

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 7 - Tài khoản thu nhập khác. VNAAHP hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 6 – Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 6 - Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh VNAAHP hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 5 – Tài khoản Doanh thu

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 5 - Tài khoản Doanh thu - Thông tư 200. VNAAHP hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 4 – Tài khoản Vốn chủ sở hữu

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 4 - Tài khoản Vốn chủ sở hữu - Thông tư 200. Hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 3 – Tài khoản Nợ phải trả

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 3 - Tài khoản Nợ phải trả - Thông tư 200. VNAAHP Hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 2 – Tài khoản Tài sản

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 2 - Tài khoản Tài sản - Thông tư 200. VNAAHP Hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...