fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tài khoản loại 1 – Tài khoản Tài sản

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 1 – LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN]

Tài khoản loại 1 – tài khoản Tài sản có 20 tài khoản, chia thành 7 nhóm:

Nhóm Tài khoản 11 – có 3 tài khoản:

 • Tài khoản 111 – Tiền mặt;
 • Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng;
 • Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển.

Nhóm Tài khoản 12 -có 2 tài khoản:

 • Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh;
 • Tài khoản 128 – Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn;

Nhóm Tài khoản 13 – có 4 tài khoản:

 • Tài khoàn 131 – Phải thu của khách hàng;
 • Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ;
 • Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ;
 • Tài khoản 138 – Phải thu khác;

Nhóm Tài khoản 14 – có 1 tài khoản:

 • Tài khoản 141 – Tạm ứng;

Nhóm Tài khoản 15 – có 8 tài khoản:

 • Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường;
 • Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu;
 • Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ;
 • Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang;
 • Tài khoản 155 – Thành phẩm;
 • Tài khoản 156 – Hàng hóa;
 • Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán;
 • Tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế;

Nhóm Tài khoản 16 – có 1 tài khoản:

 • Tài khoản 161 – Chi sự nghiệp.

Nhóm Tài khoản 17 – có 1 tài khoản:

 • Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
111 Tiền mặt Tải biểu mẫu
1111
1112
1113
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng tiền tệ
112 Tiền gửi Ngân hàng Tải biểu mẫu
1121
1122
1123
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng tiền tệ
113 Tiền đang chuyển Tải biểu mẫu
1131
1132
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
121 Chứng khoán kinh doanh Tải biểu mẫu
1211
1212
1218
Cổ phiếu
Trái phiếu
Chứng khoán và công cụ tài chính khác
128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Tải biểu mẫu
1281
1282
1283
1288
Tiền gửi có kỳ hạn
Trái phiếu
Cho vay
Các khoản đầu tư khác nằm giữ đến ngày đáo hạn
131 Phải thu của khách hàng Tải biểu mẫu
133 Thuế GTGT được khấu trừ Tải biểu mẫu
1331
1332
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136 Phải thu nội bộ Tải biểu mẫu
1361
1362
1363
1368
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa
Phải thu nội bộ khác
138 Phải thu khác Tải biểu mẫu
1381
1385
1388
Tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu về cổ phần hóa
Phải thu khác
141 Tạm ứng Tải biểu mẫu
151 Hàng mua đang đi đường Tải biểu mẫu
152 Nguyên liệu, vật liệu Tải biểu mẫu
153 Công cụ, dụng cụ Tải biểu mẫu
1531
1532
1533
1534
Công cụ, dụng cụ
Bao bì luân chuyển
Đồ dùng cho thuê
Thiết bị, phụ tùng thay thế
154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Tải biểu mẫu
155 Thành phẩm Tải biểu mẫu
1551
1557
Thành phẩm nhập kho
Thành phẩm bất động sản
156 Hàng hóa Tải biểu mẫu
1561
1562
1567
Giá mua hàng hóa
Chi phí thu mua hàng hóa
Hàng hóa bất động sản
157 Hàng gửi đi bán Tải biểu mẫu
158 Hàng hóa kho bảo thuế Tải biểu mẫu
161 Chi sự nghiệp Tải biểu mẫu
1611
1612
Chi sự nghiệp năm trước
Chi sự nghiệp năm nay
171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ Tải biểu mẫu

Từ khóa tìm kiếm:

 • https://kiemtoanthanglong vn/tai-khoan-loai-1-tai-khoan-tai-san/

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online