fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tài khoản loại 2 – Tài khoản Tài sản

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 2 – LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN]

Tài khoản loại 2 – tài khoản Tài sản có 13 tài khoản, chia thành 3 nhóm:

Nhóm Tài khoản 21 – có 5 tài khoản:

 • Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình
 • Tài khoản 212 – Tài sản cố định thuê tài chính
 • Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình
 • Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định
 • Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư.

Nhóm Tài khoản 22 – có 4 tài khoản:

 • Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con
 • Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
 • Tài khoản 228 – Đầu tư khác
 • Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản.

Nhóm Tài khoản 24 – có 4 tài khoản:

 • Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
 • Tài khoản 242 – Chi phí trả trước
 • Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 • Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
211 Tài sản cố định hữu hình  Tải biểu mẫu
2111
2112
2113
2114
2115
2118
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TSCĐ khác
212   Tài sản cố định thuê tài chính Tải biểu mẫu
2121
2122
TSCĐ hữu hình thuê tài chính
TSCĐ vô hình thuê tài chính
213 Tài sản cố định vô hình Tải biểu mẫu
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2138
Quyền sử dụng đất
Quyền phát hành
Bản quyền, bằng sáng chế
Nhãn hiêu, tên thương mại
Chương trình phần mềm
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
TSCĐ vô hình khác
214 Hao mòn tài sản cố định Tải biểu mẫu
2141
2142
2143
2147
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
217  Bất động sản đầu tư Tải biểu mẫu
221 Đầu tư vào công ty con  Tải biểu mẫu
222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Tải biểu mẫu
228 Đầu tư khác Tải biểu mẫu
2281
2288
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Đầu tư khác
229 Dự phòng tổn thất tài sản  Tải biểu mẫu
2291
2292
2293
2294
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
241 Xây dựng cơ bản dở dang Tải biểu mẫu
2411
2412
2413
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ
 242    Chi phí trả trước Tải biểu mẫu
 243    Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tải biểu mẫu
244  Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Tải biểu mẫu

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online