Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Tài khoản loại 2 – Tài khoản Tài sản

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 2 – LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN]

Tài khoản loại 2 – tài khoản Tài sản có 13 tài khoản, chia thành 3 nhóm:

Nhóm Tài khoản 21 – có 5 tài khoản:

Nhóm Tài khoản 22 – có 4 tài khoản:

Nhóm Tài khoản 24 – có 4 tài khoản:

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
211 Tài sản cố định hữu hình 
2111
2112
2113
2114
2115
2118
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TSCĐ khác
212   Tài sản cố định thuê tài chính
2121
2122
TSCĐ hữu hình thuê tài chính
TSCĐ vô hình thuê tài chính
213 Tài sản cố định vô hình
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2138
Quyền sử dụng đất
Quyền phát hành
Bản quyền, bằng sáng chế
Nhãn hiêu, tên thương mại
Chương trình phần mềm
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
TSCĐ vô hình khác
214 Hao mòn tài sản cố định
2141
2142
2143
2147
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
217  Bất động sản đầu tư
221 Đầu tư vào công ty con 
222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
228 Đầu tư khác
2281
2288
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Đầu tư khác
229 Dự phòng tổn thất tài sản 
2291
2292
2293
2294
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
241 Xây dựng cơ bản dở dang
2411
2412
2413
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ
 242    Chi phí trả trước
 243    Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244  Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

 

Exit mobile version