fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tài khoản loại 3 – Tài khoản Nợ phải trả

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 3 – LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ]

Tài khoản loại 3 – Tài khoản nợ phải trả có 15 tài khoản, chia thành 3 nhóm:

Nhóm Tài khoản 33 – có 7 tài khoản:

 • Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
 • Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • Tài khoản 334 – Phải trả người lao động
 • Tài khoản 335 – Chi phí phải trả
 • Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
 • Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
 • Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Nhóm Tài khoản 34 – có 4 tài khoản:

 • Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính
 • Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành
 • Tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược
 • Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Nhóm Tài khoản 35 – có 4 tài khoản:

 • Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả
 • Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi
 • Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
331   Phải trả cho người bán Tải biểu mẫu
333   Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tải biểu mẫu
3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
33381
33382
3339
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Thuế bảo vệ môi trường
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
334   Phải trả người lao động Tải biểu mẫu
3341
3348
Phải trả công nhân viên
Phải trả người lao động khác
335   Chi phí phải trả Tải biểu mẫu
336    Phải trả nội bộ Tải biểu mẫu
3361
3362
3363
3368
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa
Phải trả nội bộ khác
337   Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Tải biểu mẫu
338   Phải trả, phải nộp khác Tải biểu mẫu
 3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Phải trả về cổ phần hóa
Bảo hiểm thất nghiệp
Doanh thu chưa thực hiện
Phải trả, phải nộp khác
341   Vay và nợ thuê tài chính Tải biểu mẫu
3411
3412
Các khoản đi vay
Nợ thuê tài chính
343   Trái phiếu phát hành Tải biểu mẫu
3431
34311
34312
34313
3432
Trái phiếu thường
Mệnh giá trái phiếu
Chiết khấu trái phiếu
Phụ trội trái phiếu
Trái phiếu chuyển đổi
344   Nhận ký quỹ, ký cược Tải biểu mẫu
347    Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Tải biểu mẫu
352   Dự phòng phải trả Tải biểu mẫu
 3521
3522
3523
3524
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
Dự phòng phải trả khác
 353   Quỹ khen thưởng phúc lợi Tải biểu mẫu
 3531
3532
3533
3534
Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
 356   Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  Tải biểu mẫu
3561
3562
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
 357   Quỹ bình ổn giá Tải biểu mẫu

 

Từ khóa tìm kiếm:

 • https://kiemtoanthanglong vn/tai-khoan-loai-3-tai-khoan-no-phai-tra/

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online