Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Tài khoản loại 4 – Tài khoản Vốn chủ sở hữu

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 4 – LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU]

Tài khoản loại 4 – Tài khoản vốn chủ sở hữu  có 11 tài khoản, chia thành 4 nhóm:

Nhóm Tài khoản 41 – có 7 tài khoản:

Nhóm Tài khoản 42 – có 1 tài khoản:

Nhóm Tài khoản 44 – có 1 tài khoản:

Nhóm Tài khoản 46 – có 2 tài khoản:

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
411   Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 4111
41111
41112
4112
4113
4118
Vốn góp của chủ sở hữu
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
Cổ phiếu ưu đãi
Thặng dư vốn cổ phần
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
Vốn khác
412   Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413   Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131
4132
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
414   Quỹ đầu tư phát triển
417   Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
418   Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419   Cổ phiếu quỹ
421   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4211
4212
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận sau thuế chưa phần phối năm nay
441 Nguồn cốn đầu tư xây dựng cơ bản
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
 4611
4612
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466   Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

 

Exit mobile version