fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Văn bản hợp nhất về Thuế

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân...

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH về quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân...

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 2016 hợp nhất Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2016 ngày 15/01/2016 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước...

Văn bản 17/VBHN-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...

Văn bản 04/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Quản lý tài sản nhà nước

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Quản lý, hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước...

Kinh doanh bán hàng miễn thuế quy định tại văn bản 03/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/01/2016 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế...

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành 14/09/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp...

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC Thông tư hướng dẫn lệ phí trước bạ

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ thay thế Thông tư số 68/2010/TT-BTC...

Văn bản 18/VBHN-BTC Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành ...

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư Thuế GTGT

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT...