fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Thuế TNCN

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi luật quản lý thuế, thuế TNDN, thuế GTGT

Thông tư
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC...

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP...

Thuế thu nhập cá nhân kinh doanh 2016 theo công văn 1162/TCT-TNCN

Công văn
Công văn 1162/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân trả lời công văn số 917/CT-TT&HT ngày 18/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp...

Công văn 801/TCT-TNCN hướng quyết toán thuế TNCN năm 2015

Công văn
Công văn 801/TT-TNCN ban hành ngày 02/03/2016 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành...

Văn bản hợp nhất một số điều của Luật thuế TNCN

Thông tư
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Thu nhập cá nhân...

Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn giảm thuế TNCN

Thông tư
Thông tư 128/2014/TT-BTC ban hành ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế...

Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nghị định về Thuế

Thông tư
Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế...

Công văn 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

Công văn
Công văn 336/TCT-TNCN ban hành ngày 24/01/2014 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013...

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN

Thông tư
Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12, Luật 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá...

Nghị định 106/2010/NĐ-CP bổ sung nghị định 85/2007/NĐ-CP

Nghị định
Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của chính phủ quy...