fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào?

Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí thuế TNDN hiện hành thể hiện giá trị của số thuế phải trả trong năm hiện tại. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế TNDN và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào?
Thuế suất TNDN phổ thông từ 01/01/2016: 20%.

Thu nhập tính thuế khác với lợi nhuận kế toán trước thuế được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận kế toán trước thuế có bao gồm: Chi phí không được trừ theo pháp luật thuế TNDN, Thu nhập được miễn thuế và không bao gồm các khoản chuyển lỗ theo quy định.

Vì vậy, để phù hợp với việc hạch toán theo Chế độ kế toán và quyết toán thuế TNDN, Chi phí thuế TNDN trong năm còn được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = (LN kế toán trước thuế + Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế – Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế) x Thuế suất thuế TNDN hiện hành.
Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế: Thường là các khoản chi phí không được trừ theo Luật thuế TNDN trong năm của Doanh nghiệp;
Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế gồm:

– Thu nhập không chịu thuế: Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính của tiền, tương đương tiền, công nợ phải thu…
– Thu nhập miễn thuế: Cổ tức được chia …
– Các khoản chuyển lỗ (trong vòng 5 năm trở lại);

Lưu ý:
Công thức xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) này áp dụng cho:

– Doanh nghiệp quản lý, theo dõi và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Doanh nghiệp theo Chế độ kế toán hiện hành (xác định được doanh thu, chi phí của Doanh nghiệp);
– Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường.

Công thức này không xác định cho:

– Không áp dụng với các Doanh nghiệp có trích quỹ khoa học công nghệ;
– Hưởng các chính sách ưu đãi về thuế TNDN;
– Kinh doanh các lĩnh vực, ngành nghề đặc thù như: Kinh doanh bất động sản, Dầu khí …;
– Áp dụng xác định thuế TNDN hoãn lại theo chuẩn mực kế toán số 17.

Quý vị có thể liên hệ với Chúng tôi để được hướng dẫn chính sách thuế TNDN phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế tại Doanh nghiệp của Quý vị.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online