fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Thuế TTDB

Luật 70/2014/QH13 về xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

Luật
Luật 70/2014/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh...

Nghị định 108/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định
Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi của Chính phủ ban hành ngày 28/10/2015...

Thông tư 195/2015/TT-BTC về Luật thuế TTDB và Luật thuế TTDB sửa đổi

Thông tư
Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi...

Luật thuế 70/2014/QH13 thuế tiêu thụ đặc biệt tăng với thuốc lá, bia rượu

Luật
Luật thuế 70/2014/QH13 quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tăng đối với thuốc lá điếu, bia, rượu, kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng...

Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định thuế TTDB

Thông tư
Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 16/03/2009 hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/ND-CP và nghị định số 113 /2011/ND-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định 113/2011/ND-CP sửa đổi bổ sung ND 26/2009/NĐ-CP

Nghị định
Nghị định 113/2011/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12...

Nghị định 26/2009/ND-CP hướng dẫn luật thuế TTDB

Nghị định
Nghị định số 26/2009/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12...

Công văn 916/TCT-CS triển khai luật Thuế TTDB

Công văn
Công văn 916/TCT-CS của Tổng cục thuế ban hành ngày 17/03/2009 triển khai thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12...

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt....

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...