fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Thuế TNDN

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn sửa đổi Luật và Nghị định về thuế

Nghị định
Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế...

Thông tư 199/2012/TT-BTC về ưu đãi thuế với DN đang hưởng ưu đãi

Thông tư
Thông tư số 199/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN với doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thông tư 66/2010/TT-BTC xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh

Thông tư
Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết...

Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 212/2015/TT-BTC của BTC

Thông tư
Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với hoạt động BVMT quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật BVMT...

Văn bản hợp nhất một số điều của Luật thuế TNDN

Luật
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp)...

Điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC

Điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi. ...

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật nội dung Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn, sửa đổi và bổ sung về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ...

Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nghị định về Thuế

Thông tư
Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế...

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và Luật 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thông tư 135/2013/TT-BTC thí điểm chính sách thuế TNDN

Thông tư
Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thí điểm đối với Tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nhưng không đủ điều kiện được áp dụng...