fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Thuế tài nguyên

Hướng dẫn về thuế tài nguyên theo thông tư 152/2015/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn về thuế tài nguyên đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế và tổ chức thực hiện...

Thông tư 12/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên năm 2016

Thông tư
Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế tài nguyên. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật Thuế tài nguyên...

Thông tư 105/2010/TT-BTC hướng dẫn nghị định thuế Tài nguyên

Thông tư
Thông tư 105/2010/TT-BTC ban hành ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thuế tài nguyên...

Nghị định 50/2010/ND-CP hướng dẫn Luật thuế tài nguyên

Nghị định
Nghị định 50/2010/ND-CP ban hành ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên...

Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội

Luật
Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ban hành ngày 25/11/2009 của Quốc hội khóa XII. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu, tư vấn, tải Luật thuế tài nguyên ...