fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 60/2015/TT-BTC thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư
Thông tư 60/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường...

Hệ thống văn bản pháp luật vê Thuế bảo vệ môi trường

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế bảo vệ môi trường. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế bảo vệ môi trường...

Thông tư 30/2013/TT-BTC hoàn thuế bảo vệ môi trường

Thông tư
Thông tư 30/2013/TT-BTC ban hành ngày 18/03/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ...

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn NĐ 67/2011/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 152/2011/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường...

Thông tư 159/2012/TT-BTC HD thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư
Thông tư 159/2012/TT-BTC ban hành ngày 28/09/2012 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường...

Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn luật thuế BVMT

Nghị định
Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi nghị định 67/2011/NĐ-CP về hướng đẫn luật thuế Bảo vệ môi trường.Đại lý thuế Hải phòng hỗ trợ tra cứu thuế Bảo vệ môi trường...

Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường

Nghị định
Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường....

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật
Luật 57/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường....