fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Hóa đơn chứng từ

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến...

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn hóa đơn điện tử

Thông tư
Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ....

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến...

Thông tư 186/2013/TT-BTC thực hiện xử phạt Quản lý phí, lệ phí

Thông tư
Thông tư 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí đối với các nội dung về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi...

Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định 109/2013/ND-CP

Thông tư
Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy...

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư
Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy...

Nghị định 04/2014/ND-CP sửa đổi, bổ sung ND 51/2010/ND-CP

Nghị định
Nghị định 04/2014/ND-CP của chính phủ ban hành ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...

Nghị định 109/2013/ND-CP quy định xử phạt quản lý hóa đơn

Nghị định
1. Nghị định 109/2013/ND-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 2. Các hành...

Nghị định 51/2010/ND-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn chứng từ); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan...

Hệ thống văn bản pháp luật về Hóa đơn chứng từ

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Hóa đơn chứng từ. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật về Hóa đơn chứng từ...