fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Văn bản pháp luật

Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện kinh doanh

Nghị định
Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017...

Thông tư 04/2016/TT-BXD về giải thưởng chất lượng công trình xây dựng

Thông tư
Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành...

Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng

Thông tư
Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng...

Thông tư 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư
Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 do Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực ngày 02/04/2016...

Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật về các công trình hạ tầng

Thông tư
Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 do Bộ Xây dựng ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật...

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi luật quản lý thuế, thuế TNDN, thuế GTGT

Thông tư
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC...

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP...

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn sửa đổi Luật và Nghị định về thuế

Nghị định
Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế...

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân...

Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư
Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành...