fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Văn bản pháp luật

Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý Thuế

Nghị định
Nghị định 83/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi 21/2012/QH13...

Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

Luật
Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ một số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 do Quốc hội ban hành có hiệu lực ngày 01/07/2013...

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội

Luật
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật....

Hệ thống văn bản pháp luật về Quản lý thuế

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Quản lý thuế. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Quản lý thuế...

Nghị định 185/2004/NĐ-CP xử phạt lĩnh vực kế toán

Nghị định
Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán...

Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật lĩnh vực kinh doanh

Nghị định
Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh....

Nghị định 128/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật lĩnh vực nhà nước

Nghị định
Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước...

Luật kế toán 2003

Luật
Cung cấp văn bản pháp luật - luật kế toán 2003 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước....