fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Văn bản pháp luật

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Nghị định
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai do Chính phủ ban hành...

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất của Chính phủ

Nghị định
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất...

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do BTC ban hành

Nghị định
Nghị định 45/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc công...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thu tiền sử dụng đất

Thông tư
Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu tiền sử dụng đất...

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định
Đơn giá thuê đất hằng năm = Tỷ lệ % x Giá đất tính thu tiền thuê đất Tỷ lệ tính đơn giá thuê đất là 1%, trừ các trường hợp sau do UBND cấp tỉnh quyết định...

Luật 70/2014/QH13 về xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

Luật
Luật 70/2014/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh...

Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn bồi dưỡng, cấp chứng chỉ KTT

Thông tư
Thông tư 199/2011/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng...

Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản pháp luật

Thông tư
Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/07/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh...

Thông tư 18/2016/TT-BXD về thẩm định, phê duyệt, thiết kế, dự toán công trình

Thông tư
Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành...

Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Thông tư
Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành...