fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Văn bản pháp luật

Đợt 3 chuẩn mực kế toán được công bố quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư
Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/01/2003...

Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất của Bộ Tài chính

Thông tư
Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ...

Tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại thông tư 77/2014/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành...

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành, công bố 6 chuẩn mực kế toán

Quyết định
Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính số 165/2002/qđ-btc ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)...

Thông tư 194/2010/TT-BTC về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan

Thông tư
Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu...

Thông tư 113/2005/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư
Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 01/01/2006...

Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục hải quan

Nghị định
Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan...

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Luật
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 do Quốc hội khoá XIII ban hành về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế...

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế xuất nhập khẩu

Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Nghị định
Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014...