fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Luật Doanh nghiệp

Thông tư 106/2013/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký DN, đăng ký hộ KD và phí thông tin DN

Thông tư
Thông tư 106/2013/TT-BTC sửa đổi TT 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký DN, đăng ký hộ KD và phí thông tin DN...

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp...

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Công văn
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ban hành ngày 26/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp...

Thông tư 127/2015/TT-BTC về cấp MST và phân công quản lý thuế

Thông tư
Thông tư 127/2015/TT-BTC ban hành ngày 21/08/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành...

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin Doanh nghiệp nhà nước

Nghị định
Nghị định 81/2015/NĐ-CP quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước....

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định
Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh hoặc đăng ký công ty ...

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông tư
Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ban hành ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp...

Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định các chi phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư
Thông tư 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp...

Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định
Nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp...

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định
Thành lập doanh nghiệp Hải Phòng cập nhật nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp...