fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Kiểm toán xây dựng cơ bản

Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản pháp luật

Thông tư
Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/07/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh...

Thông tư 18/2016/TT-BXD về thẩm định, phê duyệt, thiết kế, dự toán công trình

Thông tư
Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành...

Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Thông tư
Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành...

Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành...

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư
Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực ngày 15/08/2016...

Thông tư 14/2016/TT-BXD về giấy phép XD và QL nhà thầu nước ngoài

Thông tư
Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam...

Thông tư 12/2016/TT-BXD hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng

Thông tư
Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù...

Thông tư 10/2016/TT-BXD về cắm mốc giới và quản lý mốc giới

Thông tư
Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành...

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng

Thông tư
Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình...

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư
Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hiệu lực ngày 01/5/2016 ...