fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Hệ thống danh sách văn bản về kiểm toán độc lập

Thông tư 56/2015/TT-BTC cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

Thông tư
Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán...

Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Luật kiểm toán độc lập. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập...

Thông tư 78/2013/TT-BTC thu phí cấp giấy hành nghề kiểm toán

Thông tư
Thông tư 78/2013/TT-BTC ban hành ngày 07/06/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán...

Thông tư 203/2012/TT-BTC cấp chứng nhận kinh doanh kiểm toán

Thông tư
Thông tư 203/2012/TT-BTC ban hành ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán...

Thông tư 150/2012/TT-BTC cập nhật kiến thức kiểm toán viên

Thông tư
Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 11 Luật Kiểm toán độc lập....

Thông tư 183/2013/TT-BTC về KTDL với đơn vị có lợi ích công chúng

Thông tư
Thông tư 183/2013/TT-BTC ban hành ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng...

Thông tư 202/2012/TT-BTC quản lý đăng ký hành nghề kiểm toán

Thông tư
Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập và quy định tại Điều 57 Luật kế toán....

Thông tư 129/2012/TT-BTC thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên

Thông tư
Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập và quy định tại Điều 57 Luật kế toán....

Thông tư 39/2011/TT-NHNN kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng

Thông tư
Thông tư 39/2011/TT-NHNN ban hành ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Thông tư 44/2011/TT-NHNN kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng

Thông tư
Thông tư 44/2011/TT-NHNN ban hành ngày 29/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...