fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Luật kế toán

Nghị định 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 185/2004/NĐ-CP

Nghị định
Nghị định 39/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/05/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán...

Thông tư 72/2007/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề kế toán

Thông tư
Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán...

Thông tư 96/2010/TT-BTC xử lý tài liệu kế toán bị mất

Thông tư
Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan...

Thông tư 103/2005/TT-BTC tiêu chuẩn phần mềm kế toán

Thông tư
Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán...

Nghị định 105/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm Kế toán, kiểm toán

Nghị định
Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập....

Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kế toán

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Luật kế toán. Kế toán Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Luật kế toán...

Nghị định 185/2004/NĐ-CP xử phạt lĩnh vực kế toán

Nghị định
Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán...

Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật lĩnh vực kinh doanh

Nghị định
Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh....

Nghị định 128/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật lĩnh vực nhà nước

Nghị định
Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước...

Luật kế toán 2003

Luật
Cung cấp văn bản pháp luật - luật kế toán 2003 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước....