Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Văn bản pháp luật – Kế toán

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Danh mục các văn bản pháp luật kế toán, các hướng dẫn, quy định liên quan đến nghiệp vụ kế toán

[service2 column=”3″ title=”Luật kế toán (10)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-luat-ke-toan/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Chuẩn mực kế toán (26)” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-chuan-muc-ke-toan-viet-nam/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ15 – Hạch toán kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-quyet-dinh-15/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ15 – Hệ thống báo cáo tài chính” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-bao-cao-tai-chinh-theo-quyet-dinh-15/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ15 – Chế độ chứng từ kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/che-do-chung-tu-ke-toan-doanh-nghiep/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ15 – Chế độ sổ kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/che-do-so-ke-toan-theo-quyet-dinh-15/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”QĐ48 – Chế độ kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/quyet-dinh-482006qd-btc-ban-hanh-che-do-ke-toan/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”TT200 – Hạch toán kế toán” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-thong-tu-200/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”TT200 – Hệ thống báo cáo tài chính” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-bao-cao-tai-chinh-theo-thong-tu-2002014tt-btc/”][/service2]

[service2 column=”3″ title=”Lương và các khoản trích theo lương” type=”type2″ image=”http://vnaahp.vn/wp-content/uploads/2014/08/book.png” href=”http://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-lao-dong-tien-luong/”][/service2]

Exit mobile version