fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Kiểm toán

Các hành vi cấm trong đấu thầu, hình thức xử lý theo Bộ luật hình sự 2015

Các hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu theo luật đấu thầu 43/2013/QH13 và hình thức xử lý theo bộ luật hình sự 100/2015/QH13...

Quy định chi tiết về năng lực của giám đốc quản lý dự án

Quy định chi tiết về năng lực của giám đốc quản lý dự án theo quy định của nghị định 59/2015/NĐ-CP và thông tư 16/2016/TT-BXD...

Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án
Những trường hợp nào chủ đầu tư được trực tiếp thực hiện quản lý dự án và yêu cầu năng lực đối với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...

Chủ đầu tư thuê Tư vấn quản lý dự án

Chủ đầu tư thuê Tư vấn quản lý dự án
Trường hợp nào Chủ đầu tư được thuê Tư vấn quản lý dự án và khi được thuê, tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm gì, được đảm nhận công việc nào?...

Sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

Sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án
Chủ đầu tư là nhân tố quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án, những đặc điểm điểm, yêu cầu, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án...

Sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực

Sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực
Sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực được áp dụng cho dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước được nêu cụ thể trong bài viết sau...

Tổng quan về các hình thức quản lý dự án theo Luật xây dựng

Tổng quan về các hình thức quản lý dự án theo Luật xây dựng
Theo quy định tại Điều 62 – Luật Xây dựng số 50/2014, có tất cả 04 hình thức quản lý dự án được áp dụng với từng trường hợp khác nhau...

Thẩm tra quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thẩm tra quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành được hướng dẫn từ điều 13 đến điều 18, TT 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành...

Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thời hạn quyết toán được hướng dẫn tại điều 26, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành...

Thời hạn quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thời hạn quyết toán dự án hoàn thành được hướng dẫn tại điều 22, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành...