Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Thông tư

Thông tư

Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng


Ngày hiệu lực: 

1. Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Riêng quy định tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư này có hiệu lực từ ngày Thông tư được ban hành.

2. Kể từ ngày Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành các quy định tại các Thông tư: Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dn chi Tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết về Điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng; Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình và Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng hết hiệu lực.

3. Các: Cơ quan Trung ương, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các hướng dẫn của Thông tư này.


Xem & Download: Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3
 Phụ lục 4  Phụ lục 5 Phụ lục 6
 Phụ lục 7  Phụ lục 8  Phụ lục 9
Phụ lục 10 Phụ lục 11  Phụ lục 12
 Phụ lục 13  Phụ lục 14  Phụ lục 15

Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng, gồm: năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân; năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức; công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng.


 

Exit mobile version