Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư

Thông tư

Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng


Ngày hiệu lực: 

1. Thông tư 15/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Thông tư 15/2016/TT-BXD thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi Tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và những quy định về cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 15/2016/TT-BXD


Xem & Download: Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4


Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư 15/2016/TT-BXD quy định chi Tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Những quy định khác liên quan đến cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 


 

Exit mobile version