Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư

Thông tư

Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng


Ngày hiệu lực: Thông tư 07/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng


Xem & Download: Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 

Phụ lục


 

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 07/2016/TT-BX

hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bao gồm: nguyên tắc, các trường hợp được Điều chỉnh giá, trình tự, thủ tục, nội dung và phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.


Exit mobile version