fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thời điểm lập hóa đơn

Thời điểm lập hóa đơn

Trong nội dung bài viết này, Chúng tôi căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2a, điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định

 • Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
 • Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.
 • Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
 • Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
 • Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan (Nay quy định này bỏ theo hướng dẫn tại Thông tư 119/2014/TT-BTC).
 • Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Lưu ý:

 • Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm dẫn tới chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.
 • Quy định thời điểm lập hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/06/2014) chưa nhất quan với quy định về: “Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế” theo hướng dẫn tại khoản 2, điều 5, Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 – hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Quy định thời điểm lập hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày ….) chưa nhất quan với quy định về: “Thời điểm xác định thuế GTGT” theo hướng dẫn tại điều 8, Thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 – hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Tham khảo thêm:

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác. Thời điểm ghi nhận doanh thu về bán hàng hóa, dịch vụ và doanh thu tài chính được ghi nhận như sau:

 1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng: được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
 • Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 • Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng./.
 1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ.

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 • Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 • Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
 • Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
 1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu tài chính.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

 • Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Hy vọng bài viết có thể đem lại thông tin hữu ích cho Quý Bạn. Trong trường hợp Quý Bạn có ý kiến khác hoặc góp ý thêm cho Chúng tôi, xin gửi cho Chúng tôi những phản hồi theo địa chỉ email: vnaahp.kt@gmail.com.

Cảm ơn Quý Bạn!

Vụ kiểm toán

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online