fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tài khoản loại 4 – Vốn chủ sở hữu

Hệ thống tài khoản kế toán – Quyết định 15

[TÀI KHOẢN LOẠI 4 – VỐN CHỦ SỞ HỮU]

 

Loại tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên góp vốn trong công ty liên doanh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần,…

Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ.

Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu vốn. Đối với công ty Nhà nước, vốn hoạt động do Nhà nước giao hoặc đầu tư nên Nhà nước là chủ sở hữu vốn. Đối với doanh nghiệp liên doanh, công ty TNHH, công ty hợp danh thì chủ sở hữu vốn là các thành viên tham gia góp vốn hoặc các tổ chức, cá nhân tham gia hùn vốn. Đối với các công ty cổ phần thì chủ sở hữu vốn là các cổ đông. Đối với các doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu vốn là cá nhân hoặc chủ hộ gia đình.

Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm:

– Vốn đóng góp của các nhà đầu tư để thành lập mới hoặc mở rộng doanh nghiệp. Chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp có thể là Nhà nước, cá nhân hoặc các tổ chức tham gia góp vốn, các cổ đông mua và nắm giữ cổ phiếu;

– Các khoản thặng dư vốn cổ phần do phát hành cổ phiếu cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá;

– Các khoản nhận biếu, tặng, tài trợ (nếu được ghi tăng vốn chủ sở hữu);

– Vốn được bổ sung từ kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của chính sách tài chính hoặc quyết định của các chủ sở hữu vốn, của Hội đồng quản trị,…

– Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, và các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế (Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối, nguồn vốn đầu tư XDCB,…);

– Giá trị cổ phiếu quỹ làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN LOẠI NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

 1. Các doanh nghiệp có quyền chủ động sử dụng các loại nguồn vốn và các quỹ hiện có theo chính sách tài chính hiện hành, nhưng với nguyên tắc phải đảm bảo hạch toán rành mạch, rõ ràng từng loại nguồn vốn, quỹ. Phải theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành và theo từng đối tượng góp vốn (Tổ chức hoặc cá nhân), từng loại vốn, quỹ.

Nguồn vốn chủ sở hữu của chủ doanh nghiệp thể hiện là một nguồn hình thành của tài sản thuần hiện có ở doanh nghiệp, nhưng không phải cho một tài sản cụ thể mà là các tài sản nói chung.

 1. Việc chuyển dịch từ nguồn vốn này sang nguồn vốn khác hoặc từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác phải theo đúng chính sách tài chính hiện hành và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết.
 2. Khi có sự thay đổi chính sách kế toán hoặc phát hiện ra sai sót trọng yếu mà phải áp dụng hồi tố, sau khi xác định được ảnh hưởng của các khoản mục vốn chủ sở hữu thì phải điều chỉnh vào số dư đầu năm của các tài khoản vốn chủ sở hữu tương ứng của năm hiện tại.
 3. Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản, các chủ sở hữu vốn (Các tổ chức hoặc cá nhân góp vốn) chỉ được nhận phần giá trị còn lại của tài sản sau khi đã thanh toán các khoản Nợ phải trả.

Loại Tài khoản 4 – Nguồn vốn chủ sở hữu, có 12 tài khoản, chia thành 5 nhóm:

Nhóm Tài khoản 41 có 7 tài khoản:

– Tài khoản 411 – Nguồn vốn kinh doanh;

– Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản;

– Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái;

– Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển;

– Tài khoản 415 – Quỹ dự phòng tài chính;

– Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;

– Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ.

Nhóm Tài khoản 42 có 1 tài khoản:

– Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

Nhóm Tài khoản 43 có 1 tài khoản:

– Tài khoản 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Nhóm Tài khoản 44 có 1 tài khoản:

– Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhóm Tài khoản 46 có 2 tài khoản:

– Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp;

– Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
411 Nguồn vốn kinh doanh Tải biểu mẫu
4111
4112
4118
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác
412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Tải biểu mẫu
413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Tải biểu mẫu
4131
4132
Chênh lệch tỷ giá hối đoái dánh giá lại cuối năm tài chính
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
414 Quỹ đầu tư phát triển Tải biểu mẫu
415 Quỹ dự phòng tài chính Tải biểu mẫu
418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Tải biểu mẫu
419 Cổ phiếu quỹ Tải biểu mẫu
421 Lợi nhuận chưa phân phối Tải biểu mẫu
4211
4212
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tải biểu mẫu
4311
4312
4313
Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tải biểu mẫu
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp Tải biểu mẫu
4611
4612
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Tải biểu mẫu

 

Từ khóa tìm kiếm:

 • khoản thăng dự vốn là
 • nguồn vấn chủ sở hửu bao gồm
 • tài khoản loại i
 • vốn chủ sở hữu bao gồm những khoản nào

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online