fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: tư vấn thuế

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế đầu tư ra nước ngoài

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế đầu tư ra nước ngoài. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật Thuế đầu tư ra nước ngoài...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà thầu

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế nhà thầu. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật Thuế nhà thầu...

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Tư vấn, hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân; các bước kê khai trên phần mềm, hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan thuế cho quyết toán thuế cá nhân...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế xuất nhập khẩu. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu văn bản luật Thuế xuất nhập khẩu...

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và Luật 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp...

Công văn 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

Công văn
Công văn 336/TCT-TNCN ban hành ngày 24/01/2014 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013...

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN

Thông tư
Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12, Luật 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá...

Nghị định 106/2010/NĐ-CP bổ sung nghị định 85/2007/NĐ-CP

Nghị định
Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của chính phủ quy...

Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định Luật thuế TNCN

Nghị định
Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 26/2012/QH13...