fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: TT 152 năm 2011

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn NĐ 67/2011/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 152/2011/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường...