fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: TT 09/2016/TT-BTC

Thẩm tra quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thẩm tra quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành được hướng dẫn từ điều 13 đến điều 18, TT 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành...

Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thời hạn quyết toán được hướng dẫn tại điều 26, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành...

Thời hạn quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thời hạn quyết toán dự án hoàn thành được hướng dẫn tại điều 22, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành...

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập được hướng dẫn tại điều 21, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước...

Thẩm tra quyết toán với dự án đã kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thẩm tra quyết toán đối với dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được hướng dẫn tại điều 11, Thông tư 09/2016/TT-BTC ...

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành được hướng dẫn tại điều 10, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước...

Hồ sơ trình duyệt quyết toán

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Hồ sơ trình duyệt quyết toán được hướng dẫn tại điều 8, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước...

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được hướng dẫn tại điều 7, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước...